STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok 1
Názov a sídlo

1.1 Názov občianskeho združenia: ARTdiela

1.2 Sídlo občianskeho združenia: Námestie slobody 2, 09301 Vranov nad Topľov

Článok 2
Ciele
2.1 Ciele združenia sú
• Podpora tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
• Vzdelávanie, podpora tvorivosti, výchova a rozvoj kultúry
• Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
• Podpora rozvoju pracovných zručností
• Podpora rozvoju regionálnych tradícií
• Spájanie rôznorodých komunít
• Usporadúvanie plenérov, výstav, aukcií, búrz, vernisáží
• Realizácia tvorivých dielní pre všetky vekové kategórie
• Podpora a rozvoj umeleckého a estetického cítenia a vnímania sveta – kurzy vedené umelcami
• Podpora prepájania komerčných a charitatívnych aktivít za účelom pomoci znevýhodneným skupinám
• Podpora rozširovania pracovných kompetencií ľudí zo znevýhodného prostredia
• Podpora a rozvoj kultúrnych tradícii
• Organizovanie spoločenských podujatí a akcií

Článok 3
Členstvo

3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

3.2 Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.

3.3 Členovia združenia majú právo:
- podieľať sa na činnosti združenia,
- voliť a byť volený do orgánov združenia,
- obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

3.4 Členovia združenia majú povinnosti
- dodržiavať stanovy združenia,
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
- platiť členské príspevky,
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

3.5 Zánik členstva
- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu
- úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
- zánikom združenia,
- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
- vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých
dôvodov.


Článok 4
Orgány združenia

4.1 Orgánmi združenia sú
- najvyšší orgán – rada členov
- štatutárny orgán – predseda a v čase jeho neprítomnosti podpredseda

4.2 Najvyšší orgán
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
- volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
- schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu
- rozhoduje o zrušení združenia, zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením a podobne.
- schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred.

4.4 Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

4.5 Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu.

4.6 Funkčné obdobie štatutárneho orgánu je 1 rok.

4.7 Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu a názov združenia.


Článok 5
Zásady hospodárenia

5.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

5.2 Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.

5.3 Združenie môže podnikať. Výnosy z majetku a vlastnej podnikateľskej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.

V ................................

Dňa ................................

Podpisy:
___________________ ___________________ ___________________

©ARTdiela - o.z.