Členom OZ sa môže stať fyzická osoba, ktorá v čase prijímania za člena dovŕšila 18 rokov a súhlasí so stanovami OZ . Členstvo v OZ je dobrovoľné . O prijatí za člena OZ rozhoduje správna rada združenia na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáte.
Členstvo v OZ vzniká:

 • rozhodnutím o prijatí za člena správnou radou OZ ,
 • v deň zaplatenia členského príspevku.

Členstvo v OZ zaniká:

 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o dobrovoľnom vystúpení z OZ správnej rade
 •  vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení člena OZ na základe nedodržiavania ustanovení stanov OZ.
 •  zánikom OZ,
 •  úmrtím člena OZ.

Členská základňa OZ má tri druhy členstva:

 • Sympatizant
 • riadny člen
 • čestný člen

Sympatizantom sa môže stať každý z Vás bez toho, aby ste mali nejaké záväzky alebo povinnosti voči združeniu. Na začiatok spolupráce je to pre Vás táto forma členstva najvhodnejšia. V začiatkoch sa oboznámite s cieľmi združenia, jeho pravidlami a zoznámite sa s ostatnými členmi OZ. A v prípade, že by Vám čokoľvek nevyhovovalo môžete kedykoľvek skončiť svoje pôsobenie v združení.
Vyplniť prihlášku musí však aj sympatizant OZ. Správna rada združenia prihlášku posúdi a v prípade, že všetko bude v poriadku, bude prijatý.
Sympatizant má právo aktívne sa podieľať na činnosti združenia a môže sa zúčastňovať akcií združenia, na ktoré bol pozvaný a mnoho iného.

Riadny člen- sa zúčastňuje valného zhromaždenia OZ, volí a navrhuje kandidátov do orgánov združenia, je pravidelne informovaný o činnosti OZ. Aktívne sa podieľa na činnosti OZ a navrhovať zmeny, prípade doplnky stanov. Spolurozhoduje o činnosti a smerovaní združenia. Riadny člen má všetky práva ako sympatizant a navyše má právo hlasovať na valnom zhromaždení a týmto spôsobom ovplyvňovať činnosť a smerovanie združenia. Riadny člen dodržiava stanovy OZ, aktívne sa podieľa na činnosti, platí členské príspevky určené internou smernicou OZ.


Čestným členom sa môžu stať len osoby, ktorým toto členstvo schváli Rada združenia. Kandidátov na čestných členov navrhujú jednotlivý členovia Rady združenia a to na základe:

 • výrazným spôsobom prispel k činnosti v prospech združenia
 • svedomito a usilovne pracuje s výraznými výsledkami v združení ako sympatizant alebo riadny člen.
 • vysokého finančného príspevku pre činnosť združenia – v podstate sponzor

Čestný člen neplatí členský príspevok. Má všetky práva ako sympatizant a riadny člen. Čestný člen sa môže zúčastňovať všetkých akcii združenia a takisto má hlasovacie právo..

Ak sa chcvete stať sa členom nášho OZ postupujte následovne:

 • stiahnite si príslušný formulár prihlášky v závislosti od typu členstva, ktoré požadujete
 • vyplnte formulár na počítači vrátane umiestnenia fotografie
 • vyplnený formulár nám zašlite e-mailom na náš e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • vyplnený formulár si vytlačte, podpíšte ho a doručte ho poštou na našu adresu:

         ...........................................................

 • v prípade nejakých otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: 0907451745 alebo 0948244036

Formuláre prihlášok na stiahnutie:

prihláška člen prihlaška, prihláška sympatizant prihlaška sympatizant

©ARTdiela - o.z.