Činnosť OZ ART diela je hlavne zameraná na obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva a podpora kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva. Našou veľkou snahou okrem iného je tiež podpora tvorby a šírenia umeleckých diel.
Sme presvedčení, že umenie a kultúra zohráva významnú úlohu pri ekonomickom, sociálnom rozvoji našej krajiny a preto je našou snahou podporovať a posilňovať jej konkurencieschopnosť.

Zameriavame sa na podporu kreativity, tvorbu a vznik nových hodnôt a diel, ako aj podporu kultúrnych hodnôt minulosti, prehlbovať medzinárodné väzby a spoluprácu v zmysle kultúrnej rozmanitosti a pluralizmu.

Zároveň bude hľadať účinné legislatívne a iné nástroje na podporu pôvodnej tvorby vo všetkých oblastiach umenia.
Hľadáme účinné nástroje na zvýšenie dostupnosti umenia ako prostriedku celoživotného rozvíjania a kultivovania osobnosti prostredníctvom vnímania krásy., rozvíjaním fantázie a kreativity.

Zameriavame sa tiež na podporu a rozvoj v oblasti medzinárodnej kultúrnej spolupráce a prezentácie slovenskej kultúry a umenia ako súčasti komplexnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí. Našou snahou je vytvoriť podmienky na zintenzívnenie medzinárodnej mobility umelcov, kultúrnych pracovníkov a pod.

Činnosť združenia:


1. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt


Podpora a realizácia projektov zameraných na rozvoj, ochranu a šírenie kultúrnych hodnôt prostredníctvom kultúrnych podujatí alebo rôznej umeleckej činnosti .
podpora rôznych foriem propagácie kultúry v zahraničí, spolupráca s partnerskými mestami, rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov, podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality služieb, kultúrnej turistiky, cestovného ruchu a rozvoj kreatívneho priemyslu hlavne ny východnom Slovensku.
Podpora rozvoja záujmovo – umeleckej činnosti, rôznych umeleckých žánrov a tradičnej ľudovej kultúry, podpora mimovládnych organizácií a nezávislých aktivít v oblasti kultúry a cestovného ruchu. Podpora projektov zameraných na ochranou a využitie kultúrneho dedičstva.


2. Vzdelávanie, podpora tvorivosti, výchova a rozvoj kultúry
Kultúra je dôležitým a nenahraditeľným prostriedkom rozvoja osobnosti človeka a celej a spoločnosti. Nenahraditeľne plní svoju významnú úlohu v každej spoločnosti: výchovno-vzdelávaciu, sociálnu, integračnú, či reprezentačnú.
Má svoje základy v slobodnej tvorivosti jednotlivca a spolu s aktivitou kultúrnych skupín sa spája do spoločného celku kultúry celej spoločnosti. Kultúra uchováva hodnoty minulosti živé pre prítomnosť a tvorivou úvahou prítomnosti tvorí nové hodnoty.
Kultúra má totiž popri schopnosti humanizovať, kultivovať a estetizovať život a popri rozvíjaní ľudskej tvorivosti, originality a posilňovaní súdržnosti aj výrazný potenciál prispievať k ekonomickému a sociálnemu rozvoju spoločnosti.


3. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Našim zámerom je prostredníctvom umenia a kreativity posilňovať činnosť komunít. Naším zámerom je podporovať komunikáciu medzi subkultúrami, plánujeme vlastné výstavy a projekty, realizujeme výtvarné workshopy.
Spolupracujeme s vizuálnymi tvorcami, profesionálnymi umelcami a aktivistami.
Pri našich aktivitách oslovíme aj predstaviteľov samosprávy aj občanov daných lokalít a iniciujeme ich k spolupráci s tvorcami.

V našom regióne však žije a tvorí niekoľko desiatok výtvarníkov, rezbárov, výšivkárok, ľudových umelcov tvoriacich svoje diela z prírodných materiálov...atď., atď.
Máloktorému sa však darí prezentovať výsledky svojej tvorby širšiemu okruhu obdivovateľov umenia. V snahe zmeniť tento stav vznikla myšlienka vytvoriť neziskové občianske združenie, ktorého úlohou by bolo združiť všetkých profesionálnych a neprofesionálnych umelcov nad 18 rokov a vytvárať im podmienky pre prezentáciu ich tvorby. Predovšetkým rozvíjať spoluprácu s kultúrnymi a umeleckými ustanovizňami v SR aj v zahraničí a cez rôzne grantové schémy a sponzoring hľadať finančné, materiálové, vzdelávacie a priestorové možnosti pre rozvoj takéhoto druhu záujmovej umeleckej činnosti.

4. Poskytovanie všeobecne prospešných službieb
Za všeobecne prospešné služby sa považujú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Ďalšími službami sú vzdelávanie, výchova, rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby. Zaraďuje sa sem tvorba a ochrana životného prostredia, ochrana zdravia obyvateľstva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zabezpečovanie bývania, správy obnovy a údržby bytového fondu.


5. Rozvoj pracovných zručností
Pracovné zručnosti môžeme rozdeliť do rôznych skupín: osobné zručnosti, informačno-odborné zručnosti a prenosné zručnosti.
Osobné zručnosti sú vaše individuálne zručnosti, s ktorými ste sa narodili a ktoré si rozvíjate na základe skúseností. Príkladom je napríklad trpezlivosť, optimizmus či predstavivosť.
Informačno-odborné zručnosti sú tie, ktoré získate mimo vašu prácu a to vďaka štúdiu (napríklad programovanie v rôznych jazykoch, ovládanie špeciálnych techník či strojov, jazykové skúsenosti a iné schopnosti).


6. Rozvoj regionálnych tradícií
Našim cieľom je okrem iného hlavne posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom rozvoja a výmeny regionálnych kultúrnych tradícií a spoločenských aktivít. Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí. Prispieť k zvýšeniu atraktivity a podporiť návštevnosť jednotlivých miest v rôznych regiónoch, tým, že naplánujeme a zorganizujeme prezentáciu kultúrnych a spoločenských aktivít. Týmito aktivitami zintenzívnime spoluprácu a komunikáciu partnerských miest alebo alebo regionálnych organizácii v oblasti kultúry.


7. Spájanie rôznorodých komunít
OZ ART DIELA zaradilo medzi svoje ciele takisto spájanie komunít, zisťovanie ich potrieb, poskytovať im podporu, prípadne potrebné poradenstvo. Spájať verejný, podnikateľský a neziskový sektor v prospech regiónu a skvalitnenie života a prostredia.


8. Usporadúvanie plenérov, výstav, aukcií, búrz, vernisáží
Organizujeme súbor aktivít a podujatí (usporadúvanie plenérov, výstav, aukcií, búrz, vernisáží), ktorých cieľom bude priblížiť problematiku teórie súčasného umenia širšiemu publiku a prispieť k záujmu o dianie na domácej výtvarnej scéne.


9. Realizácia tvorivých dielní pre všetky vekové kategórie
Realizácia tvorivých dielní pre všetky vekové kategórie, prinesie pre jej záujemcov nové poznatky ako využiť odpadový materiál, naučiť sa nové techniky. Cieľom týchto aktivít je výchova umením formou priamej interakcie s novými tvorivými postupmi. Tým, že sú zamerané na všetky vekové kategórie nadviažu medzigeneračnú komunikáciu a spoja obyvateľov pre spoločný cieľ. Zážitkovým vzdelávaním priviesť k podpore vzájomnej
súdržnosti, integrácii či už zdravotne postihnutých, posilneniu vzájomného porozumenia medzi zdravými a postihnutými, podpore duchovného rozvoja a povedomia za pomoci tvorivých aktivít.

10. Rozvoj umeleckého a estetického cítenia a vnímania sveta – kurzy vedené umelcami
Kreativita je dôležitá ako integrálnu časť vzdelávania, pretože napomáha osobnostnému rozvoju a prijímanie výziev sveta, ktorý sa neustále mení. Preto plánujeme organizovať kurzy, kde každý pozvaný umelec bude môcť objasniť svoj tvorivý proces alebo svoje dielo účastníkom kurzov. Cieľom týchto kurzov je podnecovať a rozširovať vedomosti, fantáziu, vkus, rozvíjať estetické vedomie, kultúrnu gramotnosť, kultiváciu záujmov, citového života a tvorivú aktivitu účastníkov kurzov. Podať obraz estetického myslenia a umeleckej tvorby známych súčasných umelcov. Možno načrieť do sveta kultúr iných národov, poodhaliť obraz konzumnej kultúry, hľadať estetické paralely v živote a v umení, rozvíjať estetické cítenie.


11. Spájanie komerčných a charitatívnych aktivít za účelom pomoci znevýhodneným skupinám

V súčasnosti zastáva dobrovoľníctvo v spoločnosti nezastupiteľnú úlohu. Ide o jav podľa nášho názoru atraktívny a súčasne pre spoločnosť veľmi prínosný, na čo upozorňuje aj Európska Únia. EÚ každoročne volí vždy novú hlavnú myšlienku z rôznych oblastí života spoločnosti, na ktoré chce poukázať. Znevýhodnené skupiny obyvateľstva sú skupiny vytláčané na okraj spoločnosti. Ide o ľudí, často vystavených sociálnej a kultúrnej izolácii a rôznym formám diskriminácie. Väčšinou sa ocitajú bez prístupu k informáciám, k trhu práce, vzdelaniu a kultúre a bez celkovej účasti v procese rozhodovania o spoločenských procesoch. Preto chceme ponúknuť dobré nápady a s dobrým srdcom a prostredníctvom nášho OZ ART DIELA plánujeme pomôcť mnohým zmierniť ťažkú životnú situáciu, skvalitniť život, skrášliť okolie či nájsť si svoje uplatnenie v spoločnosti.

12. Rozširovanie pracovných kompetencií ľudí zo znevýhodného prostredia- OZ ART DIELA si dalo za cieľ zaoberať sa potrebami ľudí zo znevýhodneného prostredia. Svojimi aktivitami výrazne prispieť a zabezpečiť ich osobnostný rast a zároveň posilniť ich prípravu na pracovný život. A navyše zvyšovať ich spoločenskú angažovanosť. Predpokladáme, že tieto aktivity zabezpečia rozvoj kompetencii potrebných na ich úspešné uplatnenie sa v spoločenskom a hlavne pracovnom živote.

13. Podpora a rozvoj kultúrnych tradícii-

Našou ďalšou úlohou je organizovanie aktivít podporujúcich súdržnosť regiónu a jeho obyvateľstva a podpora kultúrnych tradícií regiónu (folklórne festivaly, spoločenské a kultúrne akcie, záujmové a športové činnosti, aktivity poukazujúce na spoločné historické súvislosti atď.) Naším zámerom je prispieť podpora a rozvoj kultúrnych tradícii k zvýšeniu povedomia o význame miestnej kultúry pre regionálny rozvoj a pre zvyšovanie kvality života obyvateľov.

14. Organizovanie spoločenských podujatí a akcií
Ďalšou našou aktivitou je organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Sprostredkujeme umelecké vystúpenia rôzneho hudobného žánru, spoluprácu pri organizovaní kultúrnych podujatí, koncertov, festivalov a pod. Organizovanie spoločenských hudobných večerov spojených s umením. Navyše ponúkame príjemné a pracovné partnerstvo a prezentáciu krásneho umenia, ktorých cieľom bude pestovať vkus, estetické hodnoty a kultúrne aktivity cez priame estetické zážitky (koncerty, výstavy, besedy, milé stretnutia s umelcami a pod.) v osobnom a v profesionálnom živote.
.

©ARTdiela - o.z.