Obraciame sa s prosbou na všetkých tých, ktorých zaujala činnosť občianskeho združenia ART diela, či už na firmy, organizácie alebo jednotlivcov a mali záujem akokoľvek podporiť naše aktivity, aby nás kontaktovali telefonicky alebo písomne. Kontaktné údaje nájdete v kolónke – Kontakt.
Sponzorský príspevok privítame v podobe, ktorá Vám najviac vyhovuje.

Ak sa rozhodnete pomôcť nášmu občianskemu združeniu ART diela finančnou podporou, zašlite ju prevodom na č. účtu: Účet: 158 369 4001/5600
Banka: Prima Banka Vranov n/T

IČO: 42385636

MvSR č. spisu: VVS/1-900/90-451 32

Uvítame akúkoľvek podporu, či už produkty Vašej firmy, rôzne reklamné predmety, propagačná pomoc, technické alebo iné vybavenie, občerstvenie na akciách, ktoré občianske zduženie pripraví, prípadne poskytnutie voľných priestorov alebo zabezpečenie dopravy v prípade potreby a pod.
Každá sponzorská pomoc je naozaj vítaná a my budeme vám za ňu veľmi vďační, pretože nám výrazne pomôže pri uskutočňovaní našich cieľov a našom napredovaní.

Za Vašu sponzorskú pomoc Vám môžeme poskytnúť sponzorskú podporu:

  • uvedenie názvu, loga Vašej firmy v propagačnom materiáli
  • prezentačný plagát Vašej firmy v priestoroch občianskeho združenia
  • uvádzanie Vašej firmy ako sponzora v médiách
  • iné, po vzájomnej dohode
©ARTdiela - o.z.